Cây này có 1000 quả chắc nhiều người được ăn

Cây này có 1000 quả chắc nhiều người được ăn. nên đặt tên mới là sầu chung chứ sầu riêng thì không đúng lắm.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *